ساعت پاسخگوئی تلفنی
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 14 تا 16
ساعات کاری بخش کنسولی سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 08:30 تا 12

گالری فیلم