بخش رسانه ای

بخش دیپلماسی عمومی و رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین 

 

آدرس الکترونیک

E-mail :   vie.press@mfa.ir