اسلواک

اطلاعات کلی مربوط به نظام سیاسی اسلواک

نظام سیاسی

نظام سیاسی اسلواکی، دموکراسی پارلمانی است که ریاست حزب اکثریت دولت را تشکیل می دهد. رئیس جمهور  نیز با رای مسقتیم مردم و برای مدت 5 سال انتخاب می گردد. در حال حاضر رئیس جمهور اسلواک، آقای آندری کیسکا می باشند.

آدرس سایت اینترنتی ریاست جمهوری اسلواک: https://www.prezident.sk/

کابینه دولت به پیشنهاد نخست وزیر و تایید رئیس جمهور تشکیل می گردد. در اسلواک مدیریت اجرائی کشور بر عهده نخست وزیر است که از 22 مارس 2018 آقای پیتر پلگرینی از حزب سوسیال دموکرات "جهت (SMER)" ریاست دولت این کشور را عهده دار می باشد. دولت اسلواک به صورت ائتلافی و متشکل از سه حزب سوسیال دموکرات (جهت)، حزب ملی اسلواک و حزب مجاری پل می باشد.

آدرس سایت اینترنتی نخست وزیری اسلواک: http://www.vlada.gov.sk/

پارلمان:

پارلمان اسلواک متشکل از 150 نماینده می باشد که برای دوره چهارساله انتخاب می شوند. دوره فعلی، نهمین دوره پارلمان این کشور می باشد. آخرین انتخابات پارلمانی در 5 مارس 2016 برگزار گردید و انتخابات بعدی در ماه مارس 2020 برگزار خواهد شد. در حال حاضر آقای آندری دانکو، رییس حزب ملی اسلواک، ریاست پارلمان این کشور را در اختیار دارند. 

آدرس سایت اینترنتی پارلمان اسلواک:  https://www.nrsr.sk/web/

احزاب حاضر در پارلمان اسلواکی:

  • حزب سوسیال دموکرات (SMER-SD)
  • حزب آزادی و مشارکت (SaS)
  • حزب مردم عادی و شخصیت های مستقل (OLaNO)
  • حزب "جدید (NOVA)
  • حزب ملی اسلواک (SNS)
  • حزب مردمی اسلواک ما (LS NaseSlovensko)
  • نهضت خانواده هستیم (SME RODINA )
  • حزب مجاری پل(Most-Hid)
  • حزب شبکه (SIET)

 

قوه قضائیه:

قوه قضائیه اسلواک شامل دیوان قانون اساسی (که 13 قاضی عضو آن از میان 26 نامزد پیشنهادی پارلمان، توسط رئیس جمهور برای مدت 12 سال منصوب می گردند)، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه جرائم می باشد.

آدرس سایت اینترنتی دیوان عالی اسلواک:  https://www.nsud.sk/

آدرس سایت اینترنتی دیوان عالی قانون اساسی اسلواک:   https://www.ustavnysud.sk

 

آدرس پست الکترونیکی بخش اسلواک سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین 

Email : iranemb.bts@mfa.ir